ขอเชิญร่วมร่วมงาน อายุวัฒนมงคล พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ วัดเหนือเสลภูมิ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ทำเนียบเจ้าคณะสงฆ์
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ 
น.ธ.เอก  ป.ธ. ๓  พธ.ม. MA. 
เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
 
พระครูขันติวราภิรม
น.ธ. เอก  พธ.บ. / ศน..ม.
รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
 
พระครูวิเวกสุตาภรณ์
น.ธ. เอก  ป.ธ.๓  พธ.บ.
รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูโพธิธรรมรัต
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลศรีวิลัย 
พระครูจารุวรรณากร
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๑
พระครูนวการโสภิต
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลเหล่าน้อย
พระครูสุธรรมวรนาถ
น.ธ. เอก
ตำบลวังหลวง เขต ๑
พระครูจันทธรรมรักษ์
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลท่าม่วง
พระครูสุธรรมรัตโนดม
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๑
พระครูสีลสาราภรณ์
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๒
พระครูอรุณวุฒิธรรม
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๑
พระครูสุธรรมชัยวัฒน์
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๒
พระครูสุเทพวนาภิรม
น.ธ. เอก ศน.บ./ศน.ม.
เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูภัททจิตตาภิรม
น.ธ. เอก  พธ.บ./ศน.ม.
เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูสุภัทจันทคุณ
น.ธ. เอก/ พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
พระครูวิมลโพธิรังสี
     น.ธ เอก.
เจ้าคณะตำบลบึงเกลือ
ดร. พระครูวีรธรรมาภินันท์
น.ธ. เอก พธ.ด. / Phd
เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๑
พระครูสุตรัตนวิสุทธิ์
น.ธ. เอก ป.ธ. ๓
เจ้าคณะตำบลนาแซง
                       พระครูปริยัติวรคุณ                       
น.ธ. เอก / ศน.ม.
เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๒
พระครูโพธิธรรมทร
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
 
 
 
 
 
 
 
พระครูอุดมปัญญาสาร
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอธิการบพิตร   ฐานวโร
น.ธ. เอก / พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๑
พระธรรมธรประพล  อติพโล
น.ธ. เอก / พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๑
พระสมห์จำลอง  เขมปญฺโญ
น.ธ. เอก / พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
เจ้าอธิการเทียน  ปญฺญาวโร
น.ธ. เอก / พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๒
เจ้าอธิการนัดถศิลป์   เตชปญฺโญ
น.ธ. เอก / พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลนาเลิง
เจ้าอธิการปรีชา  ปริชาโน
น.ธ. เอก / พธ.บ.
เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๒
พระสมุห์ทองพูลสุมงฺคโล
น.ธ. เอก
เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๒